Provera i podešavanje teodolita

Testiranje teodolita treba redovno izvoditi. Ovo je relevantno za sve klase tačnosti. Teodoliti namijenjeni za rad u oblasti odgovornosti države moraju imati sertifikat o položenju primarne i naknadne provjere metroloških usluga u periodu koji je odredio proizvođač. U nenormalnoj situaciji, ako je uređaj bio izložen neočekivanim mehaničkim ili klimatskim efektima, izvrsna kalibracija i podešavanje teodolita se vrši, jer će rezultati merenja imati veliku grešku. Prema rezultatima verifikacije, izdaje se zaključak o podobnosti ili neprikladnosti za dalji rad teodolita, što ukazuje na period naredne provjere. U nedostatku ovog dokumenta, uređaj treba smatrati neispravnim i nije dozvoljeno raditi. Specijalne metrološke usluge opremljene odgovarajućom opremom i dokumentacijom, kao što su, imaju pravo popraviti, kalibrirati i prilagoditi teodolite.

Teodolit

Teodolit je uređaj za merenje horizontalnih i vertikalnih uglova u geodetskim, topografskim i geodetskim istraživanjima.

 • šeme i metode za verifikaciju i prilagođavanje teodolita;
 • početni standardi mjernih jedinica;
 • merna oprema odgovarajuće klase tačnosti;
 • standarde usklađenosti rezultata kalibracije i podešavanja teodolita;
 • Kvalifikovano osoblje, koje poseduje tehnike verifikacije.

Teodoliti mogu imati sledeće klase tačnosti:

 1. Tehnički uređaji sa prosječnom marginskom greškom od +/- 20 "do +/- 60".
 2. Uređaji su tačni sa marginskom greškom od +/- 2 "do +/- 15" prilikom određivanja ugla jednog metra.
 3. Precizni uređaji sa marginskom greškom od +/- 0,5 "do +/- 1" prilikom određivanja ukupnog ugla.

Postavljanje teodolita na posao

Da bi se izvršila kalibracija, teodolit mora biti podešen na radni položaj i instrument mora biti konfigurisan.

Tipični uredjaj teodolita

Uređaj je tipičan teodolit.

Prvo morate srediti instrument. Vertikalna os teodolita mora biti potpuno poravnata sa referentnom tačkom na površini. Zbog toga je na dnu postolja pričvršćena visilica. Postolje sa uređajem na tronožacu približava približnu referentnu tačku pomoću cevi, dok vam je potrebno nadgledati horizontalni položaj postolja. Sa približnim poravnanjem, potrebno je provjeriti stabilnost stativa i nastaviti na fino podešavanje. Da biste to uradili, otpustite vijak na ramu i, pomeranjem teodolita duž postolja, postignite odgovarajuću tačnost od 2 do 5 mm. Zatim osigurati zavrtanj.

Postavite horizont. Vertikalna osa uređaja mora biti poravnana na vodu. Da biste to uradili, postavite nivo u horizontalni krug približno na sredini između bilo kojeg vijka za podizanje. Zatim, podesite nagib vijka, postavite nivo na nulu. Okrenite alidadu pod pravim uglom na prvobitnu poziciju i ponovo postavite treći vijak na nulti nivo. Nadgledajte instalaciju. Kada alidad pretvara u bilo koju proizvoljnu poziciju, nivo ne bi trebalo da menja više od jedne podele. Ako je odstupanje veće, procedura niveliranja treba ponoviti.

Podešavanje optike za individualnu viziju. Optička cijev treba da bude usmjerena ka nečem laganom i podešavajući okular kako bi se dobio jasan pogled na reticu. Oštrina slike može se podesiti pomoću kremalnih vijaka. Kada radite sa predmetima na različitim rastojanjima, oštrinu morate korigovati u zavisnosti od udaljenosti.

Pri tome, postavka teodolita se može smatrati potpunom i nastaviti sa kalibracijom.

Nazad na sadržaj

Operacije kalibracije teodolita

Theodolite Tripod

Da biste pouzdano i pravilno uspostavili teodolit, koristite specijalni geodetski stativ.

Proizvođač uređaja mora navesti parametre tačnosti uređaja. Za teodolite mogu se podijeliti u dvije grupe: geometrijske i optičko-mehaničke. Tačnost i podešavanje optičkih parametara može se proveriti i izvoditi samo u fabričkim uslovima. Geometrijski parametri mogu se proveriti u metrološkoj službi.

Provera tačnosti izravnavanja. Počnite sa kalibracijom podešavajući nivo do nultog položaja kada je između dva podešena zavrtnja. Zatim rotirajte 180 ° i proverite. Kada promena položaja balona nije više od jedne podjele, teodolit zadovoljava zahtjeve tačnosti. Ako je promjena više od jedne podele, potrebno je prilagoditi. 50% offset-a treba odabrati podešavanjem nivoa, 50% - podizanjem vijaka. Prilagođavanje je neophodno za nekoliko puta da se u potpunosti pridržava proizvođača.

Provera tačnosti postavljanja linije vida. U ovoj fazi, neophodno je provjeriti pravougaonost osi rotacije teleskopa i osovinu prijema. Potrebno je odabrati primetnu tačku na daljinu i napraviti dva merenja. Jedno merenje se vrši prilikom usmeravanja tražila u tačku sa leve strane, a druga - sa desne strane. Cev treba okrenuti kroz pun krug. Tada bi trebalo da promenite poziciju točkića na 180 ° i ponovite iste mere u istom nizu. Prema dobijenim rezultatima, možete izračunati kolimacijsku grešku prema formuli:

Vrste verifikacije teodolita

Vrste verifikacije teodolita: a - ugradnja dva vijka; b - ugradnja na treći zavrtanj; Provera ispravnosti instalacionog nivoa.

S = ((L1-P1 ± 180) + (L2-P2 ± 180)) / 4

gdje su L1, L2, P1, P2 - rezultati merenja;

C - greška u kolimaciji.

Dobijeni rezultat ne bi trebalo da premaši granicu tačnosti koju je odredio proizvođač i pomnoženo sa 2. U suprotnom, neophodno je izvršiti prilagođavanje. Da biste izvršili podešavanje, neophodno je odrediti ispravnu vrijednost pomoću bilo koje od formula:

M = P2 + SiliM = P2-C, gde

M je vrednost prilagođavanja;

P2 - rezultat mjerenja;

C - izračunata greška.

Uz pomoć instalacionog zavrtnja, popravite poziciju alidade jednaku izračunatoj vrijednosti. Slika gledatelja u isto vreme treba prebaciti sa korišćene tačke. Koristeći vijke za podešavanje bočnih strana, neophodno je rekonstruirati poravnanje vretena i merenu tačku. Rad treba izvršiti nekoliko puta da bi se u potpunosti pridržavala navedenih parametara tačnosti.

Nazad na sadržaj

Provera pravolinosti osi rotacije teodolita i teleskopa

Ovaj parametar treba proveriti na ovaj način. Na zidu treba da izaberete tačku A. koja se nalazi negde na visini. Postavite teodolit na njega i projektujte ga do visine instrumenta. Označite i označite položaj na zidu kao A1. Onda morate da okrenete cev kroz zenit i ponovite projekciju. Ako se druga projekcija poklapa sa prvim, onda se provjeri kontrola instrumenta. U suprotnom, neophodno je podesiti visinu postolja sa korekcionim vijakom.

Ako na testiranom modelu nema mogućnosti podešavanja, uređaj treba poslati proizvođaču ili specijalizovanoj radionici.

Nazad na sadržaj

Provera tačnosti postavljanja vidnih linija

Theodolite Scheme

Theodolite shema.

Optimalni pravac cevi do tačke smatra se položajom tačke u sredini vidnog polja. Da bi to učinili, staklena ploča sa nanetim linijama u obliku krsta ubačena je u cev. Slika na modelima različitih proizvođača se izvršava na svoj način. Uobičajeno je prisustvo vertikalnih i horizontalnih traka, kao i vijci za podešavanje, par za podešavanje vertikalno, par - horizontalno. Verifikacija se može izvršiti na bilo kojoj od traka. Arbitražno odabrati tačku, ciljati na njega, tako da se ivica jedne od linija poklapa sa tačkom. Zatim polako rotirajte cev vertikalno ili horizontalno, kontrolišući slučajnost tačke i linije. Ako se tačka isključi iz linije, trebali biste podesiti reticu. Da biste to uradili, uklonite zaštitni poklopac, omogućavajući pristup vijcima za podešavanje. Rotirajući zavrtnje, trebalo bi da postignete potpuno poravnanje oko ugla rotacije cevi. Ova operacija se takođe može izvesti pomoću plivastog boba. Plumb line treba postaviti ne bliže od 10 metara od teodolita. Da biste se oslobodili vibracija vatre, možete staviti opterećenje u kontejner sa vodom, nakon čekanja na neko vreme, sve dok se ne smiri i ne zaustavi se.

Nazad na sadržaj

Kombinujući verifikaciju dva parametra

Verifikacija teodolitskih nosača i greške pri kolimaciji se sastoje od istih operacija i mogu se izvršiti zajedno. Istovremeno možete uštedjeti vrijeme na poslu i dobiti tačniji rezultat.

Postupak verifikacije je sledeći:

Theodolite survey

Theodolite survey.

 1. Uređaj treba postaviti u radni položaj prema uputstvu.
 2. Označite dva objekta za merenja: prva A je na horizontu, druga B je pod uglom V od oko 30 ° u odnosu na nivo.
 3. Zatim pošaljite tražilo sa leve strane kako biste svima napravili objekte i snimili rezultate merenja.
 4. Zatim morate rotirati teleskop i meriti ove predmete, rezimirajući tražilo sa desne strane. Rezultati takođe popravljaju.
 5. Zatim, slično metodu odvojene kalibracije, potrebno je okretati točkić na 180 ° i ponoviti čitav kompleks merenja.

Greška kolimacije određuje se sledećom formulom:

S = ((L1-P1 ± 180) + (L2-P2 ± 180)) / 4

iz dodatnih mjernih rezultata određuje pomoćnu vrijednost

S11 = ((L11-P11 ± 180) + (L21-P21 ± 180)) / 4, gde:

C i C11 - glavne i pomoćne greške

L1 i L21 - rezultati merenja objekata A i B tokom prve operacije sa leve strane

P1 i P21 - rezultati merenja objekata A i B tokom prve operacije sa desne strane

L11 i L2, P11 i P2 - respektivno, rezultati mjerenja druge operacije

Greška nagiba osi rotacije cevi treba odrediti sledećim formulaima:

C1 = SsecV + itgV

I = c1ctgV-ccosecV

gde je V ugao nagiba objekta B u odnosu na nivo.

Dalje radnje treba izvršiti prema tačkama odvojene provjere.

Dodajte komentar