Kako proveriti nivo

Za dobijanje tačnih i pouzdanih podataka tokom geodetskih radova koristi se uređaj pod nazivom nivo. Pre svega, prije započinjanja merenja, trebalo bi da proverite nivo servisabilnosti, a zatim napravite tačno podešavanje. Obično ovaj rad se obavlja u specijalnim geodetskim laboratorijama i pokriva niz važnih operacija i procedura koje otkrivaju stvarne parametre nivoa i omogućavaju vam da ih uporedite sa pasoškim podacima uređaja. Ako se ti podaci ne podudaraju, oprema se smatra neispravnom.

Nivo i njegova optička šema

Nivo (a) i njegova optička šema (b): 1, 4, 5, 9, 10 - vijci, 2 - postolje, 3, 7 - nivoi, 6 - vizuelni uruba, 8 - - objektiv objektiv, 13 - fokusni objektiv, 14 - reticle, 15 - okular, 16-19, 21 - prizme i sočiva, 20 - ogledalo, 22 - nivo.

Provera nivoa vrši se u vremenu navedenom u dokumentaciji, a ako je isteklo, onda se ne preporučuje korišćenje takvog uređaja. Ovakva geodetska oprema može biti podložna neplaniranim inspekcijama iz različitih razloga, na primjer, zbog gubitka uvjerenja o nivou. Metoda ispitivanja u laboratoriji svakog instrumenta zavisi od njegove vrste. Razmotrite postojeće vrste takve opreme:

 • optički nivoi;
 • digitalni uređaji za određivanje razlike u visini na tlu;
 • laserska oprema za ovaj rad.
Optička šema nivoa sa kompenzatorom

Optička šema nivoa sa kompenzatorom.

Postavljanje poslednjeg tipa nivelisanja je najteže, i stoga ne možete sami učiniti. Ove laserske modele testiraju iskusni stručnjaci u najsavremenijim laboratorijama. Verifikacija takvog nivoa obuhvata opštu kontrolu pojedinačnih komponenti opreme, podešavanje potrebnih nivoa, proveru ispravnosti oslobađanja kompenzatora, rad sa osom zračenja i podešavanje ispravnosti horizontalne ravni uređaja, merenje kvadratne greške.

Digitalni merači nivoa bez posebne opreme ne mogu biti dobro podešeni, tako da ih treba proveravati u posebnim uslovima. Takva oprema se proverava za tačnost postavljanja lamela (okrugla), kapaciteta digitalnog dela (sastoji se od nekoliko faza), raspona kompenzacionog sistema, prisustva sistemskih i kvadratnih grešaka.

Optički nivo, možete se potruditi da se prilagodite, ako precizno pratite preporuke stručnjaka.

Kako provjeriti optički nivo?

Podešavanje počinje spoljnim pregledom uređaja i obuhvata sledeće uslove:

Laserski uređaj za nivo

Uređaj laserskog nivoa: 1 - laserska cijev, 2 - svetlosni vodič, 3 - stativ, 4 - prelazni deo, 5 - sočivo, 6 - nivo, 7 - napajanje.

 • na tijelu nivoa ne bi trebalo biti znakova korozije;
 • ne sme biti vidljivih mehaničkih oštećenja;
 • svi mehanizmi za podešavanje treba da imaju glatku vožnju, bez kretanja i kašnjenja.

Dalje metode ispitivanja i podešavanja zavise od modela nivoa, ali postoje opšte procedure za sve vrste takvih optičkih uređaja:

 • podešavanje nivoa;
 • identifikacija postavki simetrije i njihova kontrola;
 • izmještanje različitih osa uređaja i pronalaženje ugla izmještanja između njih;
 • ispravna instalacija mreže teleskopa nivoa;
 • Kvadratna greška u podelama instrumenta.
Nazad na sadržaj

Početna faza rada

Provera počinje sa procenom spoljašnjeg stanja i potpunosti nivoa. Zatim se vizuelno ispituju sledeći parametri:

 • čistoća optičkih površina optičke cevi;
 • istovremena slika mrežnih linija mora biti jasna i oštra;
 • provjereni su krajevi kontaktnog nivoa balona;
 • na nivou ne bi trebalo biti tragova korozije i mehaničkih defekata koji mogu ometati precizna merenja;
 • kompletnost opreme mora biti u skladu sa onim što je naznačeno u njegovom pasošu ili sertifikatu.

Nakon toga, neophodno je procijeniti performanse nivoa i osigurati tačnu interakciju njegovih pokretnih dijelova. Test se vrši po sledećim parametrima:

Vrste nivoa lasera

Vrste nivoa lasera.

 • mogućnost servisiranja svih dijelova uređaja;
 • u sigurnosnim, sigurnosnim i sugestivnim zubima ne bi trebalo da se otkrije njihov zamah;
 • okular treba rotirati glatko, bez kretanja;
 • podizni vijci moraju ispunjavati iste zahtjeve;
 • osvetljenje nivoa ogledala treba proveriti u odsustvu zamućenosti;
 • nosači pokretnih delova se ne smeju oštetiti;
 • ispitani su stezni vijci za tačnost stezanja;
 • neophodno je osigurati da kompenzator i klapna rade, dok svi vijci za podešavanje moraju biti postavljeni u srednji položaj;
 • ispituje stanje stativa;
 • neophodno je osigurati da je vijak pogodan za ovaj model nivoa.

Nakon toga, svi delovi za stezanje na postolju su zategnuti i provereni na stabilnost. Da bi to učinili, uređaj je postavljen na stativ i aktiviran: usmerite teleskop na šinu i napravite čitač. Zatim pritisnite (pažljivo) na vrhu stativa i ponovo izvadite očitavanje. Ako se dobijeni rezultati podudaraju ili se malo razlikuju, a mehur se ne menja svoj položaj, onda je stativ stabilan. U suprotnom, morate pronaći razlog ili zamijeniti stativ novim.

Nazad na sadržaj

Provera i podešavanje okruglog nivoa

Nivo uređaja za nivelisanje

Uređaj za nivelisanje: a - kočnica, b - cipela, v - čitanja na šinu.

Da biste sami podesili optički nivo koji trebate početi provjeravate okrugli nivo. Ona predstavlja normalu u tački tzv. Nulte tačke do površine za brušenje. Glavni uslov je da njegova osa treba da bude paralelna sa osa rotacije uređaja.

Da biste proverili, potrebno je da instalirate teleskop paralelno sa bilo kojim 2 vijaka za podizanje, pomoću kojih biste trebali pokušati premjestiti mjehurić kružnog nivoa na nultu tačku, a zatim gornji dio nivoa okrenuti za 180 stepeni oko vertikalne osi.

Ako se posle ove akcije bočica ostaje u centru kapsule, moguće je uzeti u obzir ovu potpunu verifikaciju. Ako se to ne desi, onda je neophodno izvršiti podešavanje - obaviti nekoliko instalacija da biste dobili željeni relativni položaj delova instrumenta i njihovu normalnu interakciju. Da biste to uradili, pomoću vijaka za podešavanje kružnog nivoa, potrebno je prebaciti vialo za ½ odstupanja do centra kapsule. Preostale netolerancije eliminišu se pomoću tzv. Vijaka za podizanje. Ove akcije se obavljaju nekoliko puta sve dok se ne dobije željeni rezultat.

Nazad na sadržaj

Horizontalna osa i njena provera

Verifikacija cilindričnog nivoa

Verifikacija cilindričnog nivoa. Merenja sa nejednakim rastojanjima do šina.

Da bi ga podesili, mora se ispuniti sljedeći uslov: linija koja pokazuje instrument mora biti horizontalna kada je balon u centralnom delu nulte tačke. Da biste provjerili ispunjenost ovog stanja, neophodno je odabrati 2 tačke (C i M), koje su odvojene od 25-35 m. U njih postavljaju šine, a nivo se fiksira na stativ, tako da je u sredini između ovih tačaka. Uređaj se upravlja i računa na šine, a zatim izračunava razliku između nivoa tačaka (C i M). Kao primer, pretpostavimo da je čitanje nivoa na prvom čitanju jednako 1.378, a na drugom - 1.278 metara. Tada je višak (PRS) jednak razlici ovih figura - 0,1. Prepravite stativ sa nivoom što je moguće bliže točki C i napravite novo očitavanje na šinu. Pretpostavimo da je 1,2 m. Tada je teoretska slika: u prvoj tački C-PRSP = 1.278, a na drugoj šini M-1.2 = 0.078 metara. Zatim napravite novo čitanje na M i uporedite rezultirajuću cifru sa teoretskim. Ako je ova razlika veća od tri milimetra, onda je neophodno izvršiti podešavanje.

Cilindrični nivo i nagib na poziciji balona

Cilindrični nivo i kosine na poziciji mehurice: pogled sa strane, 6 - pogled na stranu, 1 - ampule, 2 - tečnost, 3 - bočica, 4 - korekcioni vijak, 5 - nagib ampule.

Odvijte zaštitni poklopac na okularu pomoću sijalice za poravnanje u setu za nivelisanje, okrenite podešeni vijak dok se stvarno očitavanje na horizontalnoj horizontalnoj traci ne poklapa sa teorijskim rezultatom (0,078 metara). Zatim proverite ponovo.

Ako postavite nivo tako da je okular cijevi sa horizontalnim položajem osovinice za posmatranje bio ispred letvica za dva ili tri centimetra, onda možete vrlo precizno odrediti visinu alata. Na objektiv treba pričvrstiti crnu ili crnu plastiku ili kartonsku kapicu. U svom centru potrebno je napraviti rupu od dva do tri milimetra. Glavni posmatrač gleda kroz to na šinu, a pomoćnik ga instalira pokretnim dijelom od prozirnog materijala sa crnim udesom u sredini. U pravcu posmatrača, postavljena je tako da znak padne tačno suprotno od rupe u poklopcu. Nakon što se to uradi računajući na šinu.

Nazad na sadržaj

Postavljanje mrežnih linija optičke cevi

Da biste to uradili, na udaljenosti od 10-15 metara od nivoa, ojačajte vodovodnu liniju i dovedite opremu u radno stanje. Vertikalna mrežna linija je usmerena na odvodnu liniju, a ako je jedan kraj odklonjen na rastojanju od preko 1 mm (mereno pomoću upravljača), vijci za pričvršćivanje okulara se odvijaju i uklanjaju, omogućavajući pristup mreži. Zatim ispravite ga okretanjem da biste se podudarali sa slikom linije. Okular se vraća na mesto i zavrtnji su zategnuti. Provera se ponavlja kako bi se proverila ispravnost podešavanja vertikalne mreže.

Da bi proverio svoje horizontalne niti, uređaj je usmeren na metu od 12 metara od stativa, a zatim polako pomeranje teleskopa u horizontalnoj ravni uz pomoć pištolja. Pogledajte da li postoji odstupanje od navoja od meta. Ako je razlika veća od jednog milimetra, onda podesite mrežu u horizontalnoj ravni kao i za vertikalne linije.

Nazad na sadržaj

Efikasnost kompenzatora

Osovine lokacije šeme prilikom provere nivoa

I - šeme rasporeda osi pri provjeri nivoa, g-položaj na trećoj provjeri.

Da bi se obezbedilo ispravno funkcionisanje kompenzacije, potrebno je ispuniti sledeći uslov: kada je instrument nagnut, neophodno je da je os teleskopa horizontalno u granicama kompenzatora.

Da bi se to postiglo, balon kružnog nivoa se prenosi na nultu tačku, a linija vidljivosti nivoa je usmerena na vertikalno postavljenu šinu. Napravite temeljno fokusiranje uređaja i uzmite prvo čitanje (na primjer, C1). Nakon toga, 4 pozicije mehurića kružnog nivoa sukcesivno dobijene naginjanjem osovine nivoa pomoću zavrtanja za podizanje na desno, lijevo, napred i nazad. Nakon svake promjene položaja, uzima se broj bodova (C2, C3, C4, C5). Zatim izračunajte razliku između indikacija - (C1 - C2, C1 - C3, C1 - C4, C1 - C5). Ove vrijednosti ne smeju biti veće od 1 mm. Ako to nije slučaj, onda morate nositi nivo do radionice, gde ćete popraviti ili zamijeniti kompenzator.

Nazad na sadržaj

Tačnost promene vidne linije pri promeni fokusa teleskopa

Uređaj je usmeren na šinu, pažljivo fokusiran i uzeti odbrojavanje. Zatim, pomoću uređaja za kremu, početno fokusiranje je poremećeno. Ponovo pažljivo ispravite fokus cevi i ponovo pročitajte na šinu. Razlika ne bi trebala biti veća od 1 milimetar. Ako je veća, onda je potrebno popraviti nivo za radionicu.

Nazad na sadržaj

Određivanje grešaka u merenju visina

Položaj nivoa balona kod kontrole rada kompenzatora

Položaj nivoa balona na kompenzatoru performansi performanse.

Izvodi se u nekoliko faza na zemlji, koristeći tzv. Metod izravnavanja od sredine. Ovo se radi pomoću dve šine sa linijom vida dužine do 90-100 metara. Mjesto njihovog pričvršćivanja su ojačani izravnavanjem štake ili klešta, u koje su vijci s glave u obliku sfere zategnuti. Sami letvi moraju biti postavljeni striktno vertikalno i ne bi trebalo da menjaju svoj položaj tokom svih merenja.

Uređaj je ojačan u svom delu na jednakoj udaljenosti od ovih šina. Pokreće se i 10 prekoračenja se mere između njih. Ovo je jedna serija mjerenja. Ukupno, potrebno je provesti 5-6 takvih faza. Na nivou promenite horizont prije svakog takvog mernog serijala.

Nazad na sadržaj

Ispitivanje ispravnosti cilindričnog nivoa

Ako se model uređaja nanese na nivo cilindričnog tipa na teleskopu, onda mora ispuniti sledeće uslove - njegova osovina mora biti strogo paralelna sa linijom vidljivosti cevi. Ova provera treba izvršiti u dve faze:

 • ravna ravnina koja prolazi kroz glavnu osu cilindričnog nivoa bi trebala biti paralelna sa sličnom površinom koja prolazi kroz liniju vidljivosti teleskopa;
 • projekcija na vertikalnoj ravni ugla između osovine nivoa i cijevi ne bi trebala premašiti ograničenje postavljeno u pasošu.

Prvi uslov se proverava pomoću letve instalirane 45-55 metara od stativa, čiji je vijak za dizanje usmeren u njegovom pravcu. Pažljivo proverite horizontalni priključak uređaja, spojite krajeve nivoa mehura s vijkom, a mehanizam za pričvršćivanje dobija jasnu sliku. Proizvodite odbrojavanje. Zatim, pomeranje osi uređaja postiže se podizanjem vijaka tako da se očitavanja ne menjaju i popravljaju položaj krajeva cilindričnog nivoa. Isto se radi kada se naginje u suprotnom smjeru. Ako balon ostaje na mestu iu oba slučaja ili njegovim krajevima pomjeren u istom pravcu, podešavanje nivoa se smatra tačno. Ako to nije slučaj, podešavaju se horizontalni i vertikalni vijci na najviše cilindričnom nivou.

Drugi uslov se potvrđuje korišćenjem metoda kao što su:

 • nivelisanje u pravcu naprijed;
 • isti, ali u kombinaciji sa merenjima iz sredine;
 • primjena metode korištenjem različitih ramena.

Po svakoj metodi i opisani su u posebnoj literaturi, treba napraviti najmanje 3 merenja ugla između osovine nivoa i projekcije na vertikalnoj ravni. Tada se izračunava aritmetički prosek ovih mjerenja i upoređuje sa podacima o pasošu. Ako rezultirajuća vrednost ne prelazi dozvoljene granice navedene u dokumentu, tada je nivo postavljen ispravno.

Nazad na sadržaj

Primenjeni uređaji i uređaji

 1. Reiki.
 2. Pegs.
 3. Plumb.
 4. Šrafovi sa sferičnom glavom.
 5. Vladar.
 6. Nivo sa pratećim setom.
 7. Screwdriver.

Samo-podešavanje nivoa je moguće podložno svim preporukama koje su gore navedene.

Ali ako nije uspelo, onda je najbolje kontaktirati stručnjake iz geodetske laboratorije.

Dodajte komentar